Promocija zdravja ZPSD

Projekt Promocija zdravja in delo na domu


Projekt »Promocija zdravja in delo na domu« širi ozaveščenost o pomenu skrbi za lastno zdravje in zdravje na delovnem mestu in promovira ustrezne organizacijske spremembe v obliki in na način, da se delovni proces v čim večji možni meri prilagaja zaposlenim. Pri nekaterih vrstah dela je mogoča visoka stopnja prilagodljivosti, ki jo marsikje v praksi že uresničujejo in izkoriščajo, saj prinaša pozitivne učinke. Sem sodi tudi delo na domu oz. delo na daljavo, ki lahko zmanjša ali odpravi vrsto težav, zaradi katerih se pojavljajo odsotnosti, in za razvoj katerega imamo v Sloveniji še mnogo neizkoriščenih možnosti, saj so pozitivni učinki in izkušnje podjetij, kjer je to že uveljavljena praksa, širšemu krogu javnosti slabo poznani.

S projektom želimo prispevati:

  • k zniževanju absentizma v Sloveniji, še posebej v storitvenih in podobnih dejavnostih in v segmentu MSP, s čimer se bodo znižali stroški delodajalcev in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
  • k izboljšanju organizacije dela s prilagoditvijo delovnih razmer in delovnih pogojev osebnim okoliščinam delavcev in s tem zmanjševanju / preprečevanju stresa zaposlenih ter posledično z večjo učinkovitostjo delovnega procesa (višja produktivnost, nižji stroški);
  • k boljši poziciji podjetij in s tem ohranitvi/povečanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.