Promocija zdravja ZPSD

Zakonodajni okvir

ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU (ZVZD-1) - Uradni list RS št.43/11)

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) so vsi delodajalci zavezani k izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu.

Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.

Promocija zdravja na delovnem mora biti sestavni del Izjave o varnosti z oceno tveganja. Opustitev pomeni prekršek, za katerega je zagrožena denarna globa od 2.000 do 40.000 evrov. Promocija zdravja na delovnem mestu zajema skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. Temelj te promocije je ustrezno urejeno, varno in zdravo delovno mesto in delovno okolje ter sodelovanje zaposlenih pri njenem oblikovanju in izvajanju, tudi ko/če gre za delo na domu, ne glede na dolžino opravljanja dela doma.